Top.Mail.Ru
Title Начало City Event/Category Registration
Международный турнир Masters Cup Senior 2020

17.01.2020

02:00

Moscow

Russia

WD, XD, MD

70+, 80+, 90+, 100+, 110+

Авторизуйтесь, чтобы заявиться

Разряды:

Все

MD

WD

XD

Категории:

Все

70+

80+

90+

100+

110+

Все участники

Participant

№ заявки

Event

Category

Ilin Dmitry

Iakusheva Marina

2

5

XD

80+

Ruzhansky Igor

Epstein Boris

6

7

MD

100+

Povetkin Mikhail

Kolosov Alexandr

8

85

MD

100+

Povetkin Mikhail

Kuznetsova Tatyana

9

19

XD

90+

Shalmanova Irina

Postnova Lyudmila

10

11

WD

110+

Shalmanova Irina

Ruzhansky Igor

12

13

XD

110+

Epstein Boris

Rybakova Tatiana

14

22

XD

100+

Razuvajkin Sergej

Postnova Lyudmila

15

16

XD

110+

Sinyavin Andrey

Ryabov Sergey

17

18

MD

80+

Shershnev Mikhail

Miller Elena

21

179

XD

80+

Ermolaenko Alexandr

Krasnova Polina

27

28

XD

70+

Nikitova Olga

Lyamin Artyom

30

118

XD

70+

Rybakova Tatiana

Borisova Olga

31

32

WD

100+

Ostashev Leonid

Razuvajkin Sergej

38

39

MD

110+

Kuzenkova Tatiana

Medvedeva Marina

46

47

WD

100+

Plesovskikh Dmitrii

Mikhailova Svetlana

48

49

XD

100+

Frolova Olga

Riabukha Arsen

53

54

XD

100+

Karamyshev Sergei

Karpowicz Leszek

55

107

MD

90+

Borgoiakova Diana

Nikiforov Oleg

56

57

XD

100+

Marakhova Larisa

Blokhina Natalia

58

169

WD

80+